چيزی بکش٬شعری بگو٬ اوازی بخوان

شانه هايت را بردار اهنگی بزن

حالا اگه پرت و پلا بود

اگه شرو ور بود که بود ٬بود که بود

توی اشپزخانه رقصی بکن از اين سوبه اون سو

اگر شتری شد ٬شد که شد

خلاصه يه خل بازيی از خودت به جا بذار

چيزی که در اين روزگار پيش از تو نبوده

                                                           ---شل سيلور استاين---

/ 3 نظر / 11 بازدید
مسيح

آهان.. هزار ظرفِ نشسته‌ست در كنار اجاق و من به لحظه‌ی يك انفجار نزديكم چطور بود؟