دروازه های انتها

 

می خواستم زندگی کنم راهم را بستند.

ستایش کردم گفتند خرافات است.

عاشق شدم گفتند دروغ است.

گریستم گفتند بهانه است.

خندیدم گفتند دیوانه است.

دنیا را نگه دارید می خواهم  پیاده شوم.

                                                                               دکتر علی شریعتی


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٩/۱٢ - الهام