دروازه های انتها

 

چيزی بکش٬شعری بگو٬ اوازی بخوان

شانه هايت را بردار اهنگی بزن

حالا اگه پرت و پلا بود

اگه شرو ور بود که بود ٬بود که بود

توی اشپزخانه رقصی بکن از اين سوبه اون سو

اگر شتری شد ٬شد که شد

خلاصه يه خل بازيی از خودت به جا بذار

چيزی که در اين روزگار پيش از تو نبوده

                                                           ---شل سيلور استاين---

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/۳ - الهام