دروازه های انتها

....

***

چون بد آيد هرچه آيد بد شود

يک بد آيد،ده شود،ده صد شود

آتش از گرمی فتد مهر از فروغ

فلسفه باطل شود منطق دروغ

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۱۱/٩ - الهام