دروازه های انتها

 

جالبه....بخونید....
عشق در لحظه پديد می آيد٫ دوست داشتن در امتداد زمان. اين اساسی ترين تفاوت ميان عشق و دوست داشتن است. عشق معيارها را در هم می ريزد ٫ دوست داشتن بر پايه معيارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد ٫ دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گيرد. عشق قانون نمی شناسد ٫ دوست داشتن اوج احترام به مجموعه يی از قوانين عاطفی است. عشق فوران می کند چون آتشفشان و شره می کند چون آبشاری عظيم اما دوست داشتن جاری می شود چون رودخانه ای بر بستری با شيب نرم...
عشق در نمی زند ٫ مودب نيست ٫ حرف شنو نيست ٫ درس خوانده نيست ٫ درويش نيست ٫ حسابگر نيست ٫ سر به زير نيست ٫ مطيع نيست...
عشق ديوار را باور نمی کند٫ کوه را باور نمی کند ٫ گرداب را باور نمی کند ٫ زخم دهان باز کرده را باور نمی کند ٫ مرگ را باور نمی کند...
...عشق و دوست داشتن از پی هم می آيند ؛ اما هرگز در يک خانه منزل نمی کنند . عشق انقلاب است و دوست داشتن اصلاح. ميان عشق و دوست داشتن هيچ نقطه مشترکی نيست. از دوست داشتن به عشق می توان رسيد و از عشق به دوست داشتن. اما به هرحال این حرکت از خود به خود نيست٫‌از نوعی به نوعي است٫ از خميره يی به خميره يی... و فاصله ای ابديست ميان عشق و دوست داشتن ٫ که برای پيمودن اين فاصله يا بايد پريد يا بايد فرو چکيد.

از کتاب آتش بدون دود
اثرنادر ابراهيمی

از تمام رمز و راز های عشق
جز همين سه حرف
جز همين سه حرف ساده ی ميان تهی
چيز ديگری سرم نمی شود
من سرم نمی شود
ولی
راستی دلم که می شود.

قيصر امين پور

تابعد....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٤/٤ - الهام