دروازه های انتها

ای فرزند آدم.....

آنان که با من قهر کرده اند واز من بريده اند
اگر می دانستند چه اندازه به ديدارشان
مشتاقم وانتظارشان را می کشم.......
آنان که با من به دشمنی برخاسته ودر
مقابل اقتدار وعظمت من تيغ پيکارو
کارزار کشيده اند،اگر می دانستند چه مايه
به دوستی ومهرشان دل بسته ام.......
آنان که روی از درگاه من برگردانده اند،
اگر می دانستند چقدر دلم برايشان تنگ شده است......
اگر می دانستند،بند بند وجودشان به
شوق من از هم می گسست و پاره های جانشان
به اشتياق من از هم می گسيخت
و دل و قلبشان از خوشی آب مي شد......
اگر می دانستند.....
ای فرزند آدم!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۳/۱٩ - الهام