دروازه های انتها

کيميا گر زندگی خود باشيم.

اين دومين کتاب از پائولو کوئليو است که خوندم......کيميا گر
هميشه جملات يا شعرهای قشنگی رو که دوست داشتم توی يه دفترچه که مخصوص همين کار بود می نوشتم...ولی حالا يه دفترچه اينتر نتی دارم و دوستايی از دور یانزدیک که دوستشون دارم. امیدوارم اونا هم دوست داشته باشند و ازشون لذت بردند.

*وقتی آرزوی چيزی را داری،سراسر کيهان همدست می شود تا بتوانی اين آرزو را تحقق بخشی.
**تصميم ها تنهاآغاز يک ماجرا هستند .هنگامی که آدمی تصميمی می گيرد،در حقيقت به درون جريان نيرومندی پرتاب می شودکه او را به مکانی می برد که در زمان تصميم گيری حتی خوابش را هم نمی ديده است.
*هيچ کس نبايد از ناشناخته ها بترسد چون هر کس قادر است آنچه را می خواهد ولازم دارد بدست بياورد.تنها به خاطر از دست دادن چيزی می ترسيم که داريم اما هنگامی که بفهميم سرگذشت ما وسرگذشت جهان هر دو توسط يک دست نوشته شده اند هراسمان از بين می رود.
**اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی،انسان شادی هستی.
*در تلاش برای آن باش که اين لحظه را با درسهای گذشته وروياهای آينده ات زندگی کنی.
**وقتی آدم عاشق باشد همه چيز معنای بيشتری می يابد.
*برای کسی که زبان کيهانی را بشناسد آسان است فهميدن اينکه همواره کسی در جهان وجود دارد که انتظار ديگری را می کشد،هنگامی که اينان با هم برخورد می کنندو نگاهشان با هم تلاقی می کند سراسر گذشته وسراسر آينده اهميت خود را از دست می دهد و تنها همان لحظه وجود دارد واين ايمان باور نکردنی به اينکه در زير خورشيد ،همه چيز توسط يک دست نوشته شده است همان دستی که عشق را می آفريند.
**برای عشق ورزيدن هيچ دليلی وجود ندارد.
*روح جهان بخشی از روح خداوند است وروح خداوند روح خود ماست وبدين ترتيب می توانيم معجزه کنيم.
**برای آموختن تنها يک روش وجود دارد،عمل کردن.
*تاريک ترين ساعات پيش از طلوع خورشيد فرا ميرسد.
**فرزانگان می فهمند که جهان،تنها تصوير و رونوشتی از فردوس است حقيقت ساده وجود جهان تنها تضمينی بر وجود جهانی کامل تر است،خداوند آنرا آفريد تا انسانها بتواننداز راه مرئيات آموزش های روحانی و شگفتی های خرد او را درک کنند.
*هنگامی که عشق بورزيم،همواره آرزومنديم بهتر از آن باشيم که هستيم.
**هيچ کس نمی تواند از قلبش بگريزد ،برای همين بهتر است آن چه را که می گويد بشنوی.بدين صورت هرگز ضربه ای را دريافت نمی کنی که انتظارش را نداشته باشی.
...................................................................کيمیا گر اثر پائولو کوئليو

اميدوارم که هميشه دلهاتون سرشار از شادی،لبهاتون لبريز از لبخند،ذهنتون پر از ايده های نو و راه حلهای تازه و هر چی که بهتر اون نيست مال شما باشه.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٢/٢۸ - الهام