دروازه های انتها

 

چه سود از دوربين های کنونی
که عکس از صورت تنها بگيرد
خوش آن روزی که آيد دوربينی
که عکس از صورت ومعنی بگيرد

می دونيد يه کمی ناراحت بودم که چطور توی اين سفر همگی فراموش کرديم دوربين ببريم.که بشه یادگاری برای لحظات قشنگمون داشته باشيم ......حالا خواهی نخواهی بايد همه ی اونا توی ذهنمون ثبت کنيم ،در ضمن اين جوری بيشتر هم در دسترسه...نه؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٢/٢٦ - الهام