دروازه های انتها

 

*(زنگ تفريحی در ميان قورباغه ها!!!)

 

 

 

 عشق طرح ساده ی لبخند ماست

معنی لبخند ما،پيوند ماست

عشق را با دستهای مهربان

هر که قسمت می کند مانند ماست

عشق يعنی اينکه ما باور کنيم

يک دل ديگر ارادتمند ماست

دوستی همسايه ی نزديک ما

مهربانی نيز خويشاوند ماست

شرح مبسوط زيان و سود عشق

چشم غمگين و دل خرسند ماست

گرچه ما خود را نصيحت می کنيم

عشق اما بی خيال پند ماست

در همه قاموس های معتبر

عشق تنها واژه ی پسوند ماست

کيست عريان تر زما در متن عشق

ارتفاعات غزل الوند ماست

 

 

 

با من اگر می آيی ای مهربان برايم چراغ بياور و دريچه ای تا از آن به ازدحام کوچه ی خوشبختی بنگرم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/٢۸ - الهام

!!!!

قديمی ها گفته اند:«اگر اولين کاری که بايد هر روز صبح انجام بدهی اين باشد که قورباغه ی زنده ای را قورت بدهی ،در بقيه روز خيالت را حت است که سخت ترين کار خودت را کرده ای.»

قورباغه شما در واقع بزرگترين و مهم ترين کاری است  که بايد انجام بدهيد. همان کاری که اگر الان فکری برايش نکنيد به احتمال زياد همين طور برای انجام آن تنبلی خواهيد کرد.ضمنا کار مورد نظر همان کاری است که انجام آن در حال حاضر می تواند بيشترين تاثير را در زندگی شما بگذارد.

قديمی ها همچنين گفته اند :«اگر قرار است دوتا قورباغه بخوری اول آن يکی که زشت تر است رابخور!....»

هم اکنون الهام در حال قورت دادن قورباغه ست لطفا

سکوت و آرا مش را رعايت کنيد.!!

 

عجب قورباغه ای !!! 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/۱٥ - الهام