دروازه های انتها

سال نو مبارک

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٢/٢٥ - الهام

 

عزيز من

زندگی بدون روزهای بد نمی شود

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم...

اما روزهای بد همچون برگهای پاييزی باور کن که شتابان فرو می ريزند

و در زير پاهای تو اگر بخواهی استخوان می شکنند

 و ذرخت استوار مقاوم بر جا می ماند

عزير من

 برگهای پاييزی بی شک در تداوم بخشيدن به مفهوم درخت

و مفهوم بخشيدن به تداوم درخت سهمی از ياد نرفتنی دارند

عزيز من

خوشبختی نامه ای نيست که يک روز نامه رسانی زنگ در خانه ات بزند

و آن را به دستهای منتظر تو بسپارد

خوشبختی ساختن عروسک کوچکی ست از يک تکه خمير نرم شکل پذير

به همين سادگی...

به خدا به همين سادگی ...

اما يادت باشد که جنس آن خمير بايد از عشق و ايمان باشد.

نادر ابراهيمی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٢/۱٠ - الهام